1. Definitii si termeni
 • Afiliatul este operatorul (persoana fizica sau juridica) unui detinator de website care aloca conform contractului un spatiu publicitar.
 • Furnizorul este acea persoana juridica careia ii este rezervat spatiul publicitar pe website-ul afiliatului.
 • Utilizator directionat este vizitatorul website-ului Afiliatului care a fost directionat catre website-ul Furnizorului.
 • Instrument de promovare este o modalitate de promovare a unor servicii sau produse.
 1. Obiectul contractului

Obiectul contractului este reprezentat de promovarea website-ului Furnizorului de catre Afiliat prin mijloacele si in conditiile prevazute in prezentul contract

 1. Valoarea contractului

Valoarea contractului este reprezentata de sumele ce urmeaza a fi achitate de catre Furnizor Afiliatului conform Anexei 1 la prezentul contract.

 1. Inregistrarea contului de afiliat

Afiliatul va completa toate campurile obligatorii cu informatii complete si corecte la inregistrarea contului de afiliat. Furnizorul isi rezerva dreptul de a suspenda contul afiliatului, fara notificare prealabila si fara obligatia de a justifica aceasta actiune. Nu vor fi acceptati afiliatii ale caror site-uri:

 • includ continut violent, pornografic, care atinge imaginea Furnizorului sau care poate incalca ordinea si linistea publica;
 • fac discriminari bazate pe sex, religie, nationalitate, orientare sexuala, varsta, handicapuri;
 • sunt contrare intereselor Furnizorului sau a clientilor acestuia;
 • incalca prevederile legale in vigoare ale statului roman;
 • nu sunt functionale sau sunt in etapa de creare;
 1. Instrumente de promovare

Afiliatul va folosi instrumentele de promovare oferite de sistemul de afiliere Afiliere Metropolitans, pe site-urile care indeplinesc conditiile programului.

 1. Beneficiile afiliatului

Comisioanele sunt calculate ca procent din vanzarile de produse pe care le genereaza Afiliatul cu ajutorul instrumentelor de promovare. La calculul comisionului se iau in considerare toate comenzile plasate pe site de catre utilizatorii directionati de Afiliat si daca este cazul comenzile plasate pe site de catre utilizatorii directionati de catre unul dintre utilizatorii directionati de catre Afiliat.

Comisionul este de 25% din valoarea vanzarilor totale.

 1. Plata comisioanelor

Plata comisioanelor se va efectua in fiecare zi de luni sau marti. Pragul minim pentru a solicita si efectua o plata este de 50 ron.

Pentru persoane juridice

Plata va fi efectuata prin transfer bancar. In prealabil va fi semnat un contract intre Furnizor si Afiliat.

Pentru persoane fizice

Plata se poate efectua prin transfer bancar, mandate postal sau ca discount aplicat cumparaturilor de pe www.startaio.ro

Daca afiliatul opteaza pentru plata prin transfer bancar/mandat postal, va fi semnata o anexa la prezentul contract, intre Furnizor si Afiliat. Castigul obtinut in acest mod de Afiliat este impozabil, Afiliatul urmand sa plateasca impozit pentru suma de bani primita, impozit ce va fi retinut la sursa si platit catre stat de catre Furnizor.

Daca afiliatul opteaza pentru utilizarea comisionului ca discount la produsele achizitionate de pe situl www.startaio.ro, aceasta modalitate de plata nu necesita semnarea unei anexe.

 1. Drepturile si Obligatiile Afiliatului

9.1 Drepturile Afiliatului sunt:

 • sa gestioneze instrumentele de promovare conform instructiunilor Furnizorului, dar fara a-l instiinta pe acesta;
 • sa solicite si sa primeasca comisioanele cuvenite conform acestui contract.

9.2 Obligatiile afiliatului sunt:

 • sa utilizeze cu buna credinta website-ul Furnizorului si materialele de promovare puse la dispozitie de acesta, fara sa le altereze in vreun fel;
 • sa plaseze codurile instrumentelor de promovare doar in website-uri aprobate in prealabil de Furnizor, cu exceptia linkurilor de tip text;
 • sa nu aduca atingere imaginii si/sau intereselor Furnizorului prin orice activitati pe care le intreprinde sau forme de comunicare pe care le practica.

9.3 Afiliatului ii este interzis :

 • sa citeasca, sa intercepteze, sa inregistreze, sa redirecteze, sa interpreteze orice material ce este adresat Furnizorului;
 • sa modifice operatia vreunui buton, link sau a altui element interactiv al site-ului www.startaio.ro;
 • sa faca comenzi sau sa completeze formulare, sau sa faca alte tipuri de actiuni pe site-ul www.startaio.ro, in numele unei terte parti, sau sa autorizeze, asiste sau incurajeze alta persoana sau entitate sa faca acest lucru;
 • sa cauzeze in vreun fel confuzie clientilor site-ului www.startaio.ro in ceea ce priveste relatia dintre Afiliat si Furnizor;
 • sa incerce sa intercepteze sau redirecteze traficul unui alt site care participa la programul Afiliere Metropolitans;

In situatia in care Afiliatul incalca prevederile art. 9.2 si/sau 9.3. contractul inceteaza automat urmand ca Afiliatul sa fie obligat la plata de daune interese in cuantum de 1000 lei.

 1. Drepturile si Obligatiile Furnizorului

Drepturile Furnizorului:

 • Furnizorul isi rezerva dreptul de a suspenda contul Afiliatului fara notificare prealabila si fara nici o justificare, daca acesta incalca prevederile prezentului contract;
 • utilizatorii care vor cumpara produse prin intermediul programului Afiliere Metropolitans vor deveni automat clienti www.startaio.ro. Astfel si acestora li se vor aplica toate regulile, politicile si procedurile cu privire la comenzi, service si vanzari de produse impuse de catre Metropolitan Selection.

Obligatiile Furnizorului sunt:

 • sa plateasca comisionul afiliatului, atunci cand sunt indeplinite toate conditiile privind pragul minim si modalitatea de plata a comisionului.
 • sa nu intervina asupra organizarii website-ului Afiliatului.
 1. Notificarile intre parti

In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (AR) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

Daca notificarea se trimite prin posta electronic (e-mail), ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

 1. Incetarea contractului

Prezentul contract inceteaza in urmatoarele conditii :

 • prin ajungerea sa la termen;
 • in caz de faliment sau reorganizare judiciara a oricareia dintre parti;
 • de drept, fara a mai fi necesara notificarea prealabila, indeplinirea oricarei alte formalitati sau interventia vreunei instante de judecata ( pact comisoriu de grad IV) in situatia in care Afiliatul nu-si respecta in totalitate obligatiile asumate in baza prezentului contract;
 1. Forta Majora

Forta majora asa cum este definita in prezentul articol sau de doctrina juridica exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii, pe baza notificarii in scris in termen de 48 de ore de la producerea evenimentului considerat forta majora, daca cazul de forta majora este certificat ulterior in scris de Camera de Comert si Indrustrie Romana in cel mult 3 zile de la producerea acestuia.

In baza certificatului eliberat de Camera de Comert si Industrie A Romaniei, partile vor conveni asupra actiunilor necesare pentru inlaturarea sau limitarea efectelor acesteia.

Reprezinta caz de forta majora orice eveniment ori cauza exterioara, independenta de vointa partilor, neimputabila acestora, care nu poate fi in mod absolut prevazuta, controlata sau depasita de catre acestea si care conduce la neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare sau la intarzierea din partea oricareia dintre parti de a se achita de oricare dintre obligatiile prevazute in prezentul contract, pe durata cazului de Forta Majora. Partile nu vor fi scutite de indeplinirea obligatiilor asumate odata cu incetarea cazului de Forta Majora.

Constituie Caz de Forta Majora oricare din urmatoarele circumstante : ( civil, interstatal, declarat sau nedeclarat), anarhie, rebeliune,, revolutie, insurectie sau uzurpare de putere, orice greva sau conflict de munca (in afara de greva sau conflictul de munca declansate de personalul partilor), embargou, orice catastrofa naturala (cutremure, inundatii, alte fenomene meteorologice exceptionale) si orice alt eveniment imprevizibil si insurmontabil care impiedica sau intarzie executarea contractului si care poate fi certificate de catre Camera de Comert si Industrie A Romaniei drept caz de forta majora.

In caz de forta majora termenul de indeplinire a obligatiilor asumate de catre partile contractuale va fi prelungit de comun acord cu perioada pe parcursul careia s-au manifestat consecintele acestuia, daca partile nu convin altfel.

 1. Modificari

Furnizorul poate modifica orice termen sau conditie in orice moment prin postarea unei notificari pe site-ul programului. Modificarile se pot referi, spre exemplu, la comisioanele percepute de Afiliati, la bonusuri, la modalitatile de plata a comisioanelor, la regulile programului Afiliere Metropolitans. Daca modificarile aparute sunt inacceptabile pentru Afiliat acesta poate opta pentru incetarea colaborarii. Continuarea participarii la program dupa afisarea modificarilor va insemna acceptarea expresa a noilor modificari.

 1. Litigii

In cazul in care intre parti apar divergente in legatura cu interpretarea si/sau desfasurarea prezentului Contract, se va incerca rezolvarea acestora pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu va fi posibil, acestea se vor rezolva de catre instanta de judecata competenta de pe raza sediului social al Furnizorului.

 1. Dispozitii finale

Partile raspund de indeplinirea tuturor obligatiilor asumate prin prezentul contract , potrivit prevederilor acestora si legislatiei in vigoare .

Neachitarea la timp a obligatiilor financiare influenteaza in mod corespunzator termenii de livrare si executie stabiliti .

Prezentul contract este valabil pana la indeplinirea integrala de catre fiecare parte a obligatiilor asumate , cu respectarea tuturor prevederilor din contract .

In cazul in care un termen si/sau o prevedere din prezentul Contract ori o parte din acestea va fi declarata nula sau invalida de o instanta judecatoreasca competenta, atunci numai un asemenea termen, prevedere sau parte din acestea, dupa caz, vor fi astfel considerate si nu vor afecta valabilitatea restului Contractului.

Anexele fac parte integranta din contract.

Prezentul contract, împreuna cu Anexele, reprezinta vointa partilor si înlatura orice întelegerea scrisa anterioara, precum si orice întelegere orala dintre acestea, anterioara sau ulterioara momentului încheierii prezentului contract.